Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι υποστήριξη και ενίσχυση του τουρισμού που πραγματοποιούν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως πολίτες και επισκέπτες ΑμεΑ, άτομα με μειωμένη κινητικότητα και άτομα με μειωμένη όραση.

Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες αναφέρει ρητά ότι η πρόσβαση στον τουρισμό είναι δικαίωμα που εξασφαλίζεται από τη συντεταγμένη πολιτεία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα µε στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Forum για την Αναπηρία (European Disability Forum), υπάρχουν περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι µε κάποιας μορφής αναπηρία στην Ευρώπη.  Λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα ότι ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 65 ετών είναι ταχέως αναπτυσσόμενος καθώς και το γεγονός ότι τα άτομα µε αναπηρία σπάνια ταξιδεύουν μόνα τους (ταξιδεύουν με οδηγούς, συνοδούς, με οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον), αυτή η αγορά σχεδόν τριπλασιάζεται. Στόχο του έργου αποτελεί η χαρτογράφηση των προσβάσιμων υποδομών και η ενημέρωση για παροχές που ενισχύουν τον προσβάσιμο τουρισμού στη χώρα.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών που αφορούν τόσο στην ανάπτυξη υποδομών όσο και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, ενδυναμώνει το κοινωνικό πρόσωπο του Υπουργείου, παρέχοντας ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πολιτών και επισκεπτών στη χώρα. 

Μέσω αυτού, επιδιώκονται η αξιοποίηση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, η ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον επισκέπτη, η προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού στην Ελλάδα, η προώθηση της ανεξάρτητης μετακίνησης  ΑμεΑ, η ενδυνάμωση του ρόλου των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, με την παράλληλη ανάπτυξη ενός αμοιβαίου δικτύου επικοινωνίας με τη Δημόσια Διοίκηση.